תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
ת"א, הנחיות ותנאים להסדר חניה
פרוגרמה: הנחיות ותנאים להסדר חניה בתל אביב יפו
לקוח: עיריית תל אביב, אגף אדריכל העיר
מיקום: תל אביב

מסמך ההנחיות והתנאים להסדר חניה נועד לפרט ולהשלים את ההנחיות והתנאים להסדר חניה  במגרשים בתל-אביב-יפו כפי שנקבעו בתקנות התכנון והבניה, בתכניות סטאטוטוריות, בהנחיות, בתקנים, בהחלטות וועדות תכנון ובמסמכי הנחיות ומדיניות.