תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
ת"א, הנחיות לחזיתות מסחריות
פרוגרמה: הנחיות לתכנון ועיצוב חזיתות מסחריות בתל אביב-יפו
לקוח: עיריית תל אביב, אגף אדריכל העיר
מיקום: תל אביב-יפו
 
אופיים ותפקודם של רחובות המסחר ושל מוקדי המסחר הפתוחים בעיר נקבע במידה רבה לפי תכנונן ועיצובן של החזיתות המסחריות בהם. לחזיתות מסחריות אלה תפקיד חשוב בקביעת איכות החיים בעיר בהיבטים של חזות הרחוב, של עוצמת הפעילות הכלכלית בו, של תחושת הביטחון האישית ברחובות העיר ושל היכולת לשמר ערכי ארכיטקטורה נבחרים.
במסמך זה עקרונות והנחיות לתכנון ולעיצוב החזיתות המסחריות בתלֿֿאביב-יפו, לפיתוח חזות אטרקטיבית, אסתטית וסדורה לרחובות המסחריים ולמוקדי המסחר הפתוחים בעיר, וליצירת איכות חיים שזכאים לה תושבי העיר ואורחיה.
ההנחיות נועדו לאזן בין טובת הציבור ורווחתו ובין צורכי ייתר בעלי העניין בחזיתות המסחר, ולקבוע מסגרת של תקנים ותנאי-סף לעיצוב החזיתות תוך שמירת מרחב לייחוד ולמגוון.
מטרת מסמך ההנחיות - לקבוע עקרונות והנחיות שיבטיחו את בניית החזיתות המסחריות ואת חידושן, לפי קריטריונים ברורים תוך התייחסות לאופי בתי העיר ולרחובותיה.
ההנחיות חלות על חזיתות מסחריות ברחובות ובמוקדי מסחר פתוחים בעיר.